Facility-Management

Νέα Εποχή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με την αναθεώρηση Ν. 4412/2016

Η σημερινή οικονομική συγκυρία οδήγησε στην ανάδειξη της ανάγκης για αυξημένη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, παράλληλα με την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και έργων που προμηθεύεται το Δημόσιο χωρίς να γίνονται όμως εκπτώσεις σε όρους διαφάνειας και ακεραιότητας. Για τους ως άνω λόγους το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε στην αναθεώρηση/τροποποίηση του νόμου 4412/16. Επιπρόσθετα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες του ελληνικού Δημοσίου στην πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων αλλά και στην ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων ιδίως ενόψει της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Recovery and Resilience Fund (RRF) για την υποστήριξη της ανάταξης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι κρίσεων. Με συνολικά 253 άρθρα σε 23 κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σε τέσσερα μέρη δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ) και τίθεται αμέσως σε ισχύ ο Nέος Νόμος 4782/2021 για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Στόχος του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός, η απλοποίηση και επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του νόμου 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα με τον Νόμο 4782/2021, που ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ (L 94/65) και 2014/25/ΕΕ (L 94/243) καθώς και των ν. 3433/2006 (Α΄ 20), 3883/2010 (Α΄ 167) και 3978/2011 (Α ‘ 137) που ρυθμίζουν θέματα Δημοσίων Συμβάσεων στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας. Με το Μέρος Α’ της αξιολογούμενης ρύθμισης για ζητήματα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων με σκοπό την απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων (eprocurement), την αύξηση της συμμετοχής των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την αντιμετώπιση παθογενειών όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών.

Τι αλλάζει στο πλαίσιο για τις απευθείας αναθέσεις

Με το άρθρο 50 τροποποιείται το άρθρο 118 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, αυξάνεταιτο χρηματικό όριο από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών και 60.000 ευρώγια τις συμβάσεις έργων και τις συμβάσεις των άρθρων 107-110 του ν. 4412/2016 Επιπρόσθετα, προβλέπεται αντίστοιχο χρηματικό όριο ύψους 60.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών, έργου και υπηρεσιών που αφορούν σε έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ή την υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών ή υποδομών ΤΠΕ που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ, με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της κεντρικής διοίκησης. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιδιώκεται η απλοποίηση της διαδικασίας για συμβάσεις μικρής αξίας μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ και μείωση του διοικητικού βάρους τόσο για τις αναθέτουσες αρχές όσο και τους οικονομικούς φορείς μέσω της χρονικής σύντμησης των σχετικών διαδικασιών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προωθούνται τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων δεδομένου ότι με το άρθρο 120 προτείνεται η προηγούμενη από την ανάθεση της σύμβασης δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης η οποία δεν λάμβανε χώρα με τις υφιστάμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, με την προσθήκη της παρ. 6 συστήνεται παρέκκλιση από την παρ. 1 προκειμένου για την επιτάχυνση της ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. ΠΗΓΗ

Share: